top of page

የካቲት 7፣2016 - የገበያ ቅኝት - የወርቅ እና የብር ጌጣጌጦች ዋጋ

የገበያ ቅኝት;- የወርቅ እና የብር ጌጣጌጦች ዋጋ


ፍቅሩ አምባቸውየሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…Comments


bottom of page