top of page

ሐምሌ 18፣2015 - ምጣኔ ሐብት፡- የሀገር ቤት ግዙፍ ኩባንያ ይሸጥ ሲባል ምን ተፈልጎ ነው?


ምጣኔ ሐብት፡- የሀገር ቤት ግዙፍ ኩባንያ ይሸጥ ሲባል ምን ተፈልጎ ነው?ተህቦ ንጉሴ


የሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ… https://bit.ly/33KMCqz


Tiktok: https://bit.ly/44Dd6Il


bottom of page