top of page

የካቲት 4፣2016 - ምጣኔ ሐብት - የብር የመግዛት አቅም ማዳከም

ኢትዮጵያ የብርን የመግዛት አቅም ከዶላር አንፃር ታዳክም ወይስ አታዳክም በሚለው ጉዳይ ላይ የዘርፉ ባለሞያዎች ሀሳብ ምንድነው?


ተህቦ ንጉሴ


የሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…bottom of page