top of page

የካቲት 11፣2016 - በኢትዮጵያ በየዓመቱ 9,000 ያህል ሴቶች በጡት ካንሰር ሕይወታቸው ያልፋል

በኢትዮጵያ በየዓመቱ 16,000 ሴቶች በጡት ካንሰር ይያዛሉ፡፡


9,000 ያህል ደግሞ በበሽታው ሕይወታቸው ያልፋል፡፡


ይሁንና በአንፃራዊነት የተሻለ የካንሰር ህክምና አለባት በተባለችው አዲስ አበባ ከተማ እንኳን ስለበሽታው ያለው ግንዛቤ አነስተኛ መሆኑን ጥናት አሳይቷል፡፡


ማርታ በቀለየሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…Comments


bottom of page