top of page

ታህሳስ 18፣2016 - ኢትዮጵያ ለታንዛኒያ የኤሌክትሪክ ሀይል መሸጥ ልትጀምር ነው

ኢትዮጵያ ለታንዛኒያም የኤሌክትሪክ ሃይል መሸጥ ልትጀምር ነው።


ታንዛንያ የኤሌክትሪክ ሃይል ከኢትዮጵያ የምትገዛ አራተኛዋ የአካባቢው ሀገር ትሆናለች ተብሏል።


ንጋቱ ረጋሣየሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ… https://bit.ly/33KMCqz

bottom of page