top of page

የካቲት 26፣2016 - የተዳከመው የትምህርት ሥርዓቱ እንዴት ማቃናት ይቻላል?

በኢትዮጵያ የትምህርት ሥርዓቱ መውደቁ በተለይ በውጤቱ ደግሞ ደጋግሞ ታይቷል፡፡


የተማሪዎችም የመምህራንም የብቃት መለኪያ ውጤቶች የትምህርትን ውጤት መዳከም አሳይተዋል፡፡


ይህን የተዳከመ የትምህርት ሁኔታ እንዴት ማቃናት ይቻላል?


ፋሲካ ሙሉወርቅየሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…Commentaires


bottom of page