top of page

ነሐሴ 24፣2015 - ዶላር ሁሉንም እንዴት ይገዛል?


ምጣኔ ሐብት፡- በአለም ሀያሉ ዶላር ወዴት ወዴት እየተንሸራተተ ነው?


ዶላር ሁሉንም እንዴት ይገዛል?


ተህቦ ንጉሴ

የሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ… https://bit.ly/33KMCqz

bottom of page