top of page

ጥር 23፣2016 - ሸራ ወጥረው የተለያዩ ንግድ ይሰሩ የነበሩ የ65,000 ነጋዴዎች ሱቅ ፈርሷል

በአዲስ አበባ በጎዳናዎች ዳር ሸራ ወጥረው የተለያዩ ንግድ ይሰሩ የነበሩ የ65,000 ነጋዴዎች ሱቅ ፈርሷል፡፡


ከመካከላቸው ህጋዊ ሆነው የተገኙት 9,000 ያህሉን ብቻ ነው ብሏል የደንብ ማስከበር ቢሮ፡፡


ፋሲካ ሙሉወርቅ


የሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…Comments


bottom of page