top of page
የጃዝ ጨዋታዎች.png

ልዩ ልዩ የጃዝ ሙዚቃዎቸ ይደመጡበታል፡፡ የሚጋበዙ ሙዚቃዎችም የት፣ መቼና በምን አይነት ሁኔታ እንደተሰሩ እንደ መግቢያ መንገር የዝግጅቱ አካል ነው፡፡ እሁድ ቀትር ከ5:00-6:00 ሰዓት የሚተላለፍበት ሰዓት ነው፡፡

bottom of page