top of page

ከሀገር ቤትና ከውጭ የተሰሙ አዳዲስ መረጃዎችን የሚነገርበት ሲሆን ልክ እንደ ሸገር ማለዳው የምጣኔ ሐብት ዝግጅት፣ የቢዝነስ መረጃዎች፣ታሪክን የኃሊት እንዲሁም ሌሎች ሳምንታዊ ምጥን ዝገጅቶች በዚሁ ጊዜ ይካተታሉ፡፡

ከሰኞ እሰከ ዓርብ ከምሽት 12 እስከ 1 ሰዓት ይቀርባል፡፡

bottom of page