top of page

ጥቅምት 20፣2016 - በኢትዮጵያ የሳይበር ጥቃት ግንዛቤ ዝቅተኛ መሆኑ ጥናት አሳየ

የሳይበር ጥቃትን ለመከላከል አስገዳጅ ፖሊሲ እንዲወጣ ተጠይቋል፡፡


ፍቅሩ አምባቸው

የሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ… https://bit.ly/33KMCqz

bottom of page