top of page

ጥር 8፣ 2015- እየተሻሻለ የሚገኘው የከተማ ልማት ፖሊሲ በዘርፉ ተደጋግመው ለሚነሱ የተለያዩ ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣል ተብሎ እንደሚጠበቅ ተነገረ


እየተሻሻለ የሚገኘው የከተማ ልማት ፖሊሲ በዘርፉ ተደጋግመው ለሚነሱ የተለያዩ ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣል ተብሎ እንደሚጠበቅ ተነገረ።


ንጋቱ ረጋሳ


ሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…

https://bit.ly/33KMCqz

bottom of page