top of page

ጥር 7፣2016 - በኢትዮጵያ ከ5 ዓመት በታች ከሆኑ ህፃናት 39 በመቶ የመቀንጨር ችግር ያለባቸው ናቸው ተብሏል

በኢትዮጵያ ከምግብና ሥርዓተ ምግብ ጋር በተገናኘ እስካሁን በርካታ ስራዎች ተከውነዋል፤ የመጡም ውጤቶች አሉ ነገር ግን አሁንም በሀገሪቱ እድሜያቸው ከ5 ዓመት በታች ከሆኑ ህፃናት 39 በመቶ የእድገት አለመጣጠን (የመቀንጨር) ችግር ያለባቸው ናቸው ተብሏል፡፡


ምህረት ስዩም


የሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…Comments


bottom of page