top of page

ጥር 30፣2016 - በ6 ወራት ከኤሌክትሪክ ሀይል ሽያጭ 42.6 ሚሊዮን ዶላር ተገኝቷል ተባለ

ባለፉት ስድስት ወራት ከኤሌክትሪክ ሀይል ሽያጭ 42.6 ሚሊዮን ዶላር ተገኝቷል ተባለ፡፡


በሀገር ውስጥ የኤሌክትሪክ ቆጣሪ ደንበኞች ቁጥር 4.5 ሚሊዮን መድረሱ ተነግሯል፡፡


ቴዎድሮስ ወርቁየሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…bottom of page