top of page
  • sheger1021fm

ጥር 24፣ 2015- ለሐገር ኢኮኖሚ የሚቻለውን ለማዋጣት ጥረት እያደረገ እነደሆነ የኢትዮ አሜሪካ ቻምበር ኦፍ ኮሜርስ ተናገረ


ለሐገር ኢኮኖሚ የሚቻለውን ለማዋጣት ጥረት እያደረገ እነደሆነ የኢትዮ አሜሪካ ቻምበር ኦፍ ኮሜርስ ተናገረ፡፡


ተበርትቶ ከተሰራ ወደፊት ሊያስጉዙ የሚችሉ ሁኔታዎችን አይተናል ብሏል፡፡


ተህቦ ንጉሴ


ሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…

https://bit.ly/33KMCqz


Recent Posts

See All
bottom of page