top of page

ጥር 2፣2016 - የመሬት አስተዳደርና አጠቃቀም የሚከታተል፣ የሚቆጣጠር፣ ተቋም እንዲኖር ተጠየቀ

የመሬት አስተዳደርና አጠቃቀም የሚከታተል፣ የሚቆጣጠር፣ ተቋም እንዲኖር ተጠየቀ፡፡

የዘርፉ ሞያተኞች መሬት እየባከነ ነው ብለዋል፡፡


ያሬድ እንዳሻው


የሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…bottom of page