top of page

ጥር 17፣2016 - ለሰራተኞቹ ከተሰጠው ፈተና በኋላ በአንዳንድ ተቋማት አገልግሎት መቋረጡን ሰምተናል

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለሰራተኞቹ የሰጠው የመመዘኛ ፈተና በተመለከተ ከሰራተኖቹ መካከል ከምሰራው ስራ ጋር የሚገናኝ ባለመሆኑ ሊመዝነን አይችልም የሚል ቅሬታ አቀረቡ፡፡


ከፈተናው በኋላ በአንዳንድ ተቋማት አገልግሎት መቋረጡንም ሰምተናል፡፡የሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…Комментарии


bottom of page