top of page

ጥር 16፣ 2015- በመንግስት መሬት አቅራቢነት፣ የግንባታ ድጎማ የሚገነቡት የጋራ መኖሪያ ቤቶች የኪራይ እና የመሸጫ ዋጋ እንዲሁም የመሬት ፖሊሲ ትሰማላችሁ


ምጣኔ ሐብት


በመንግስት መሬት አቅራቢነት፣ የግንባታ ድጎማ የሚገነቡት የጋራ መኖሪያ ቤቶች የኪራይ እና የመሸጫ ዋጋ እንዲሁም የመሬት ፖሊሲ ትሰማላችሁ፡፡


ተህቦ ንጉሴ


ሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…

https://bit.ly/33KMCqz


bottom of page