top of page

ጥር 15፣ 2015- ከ60 በላይ በጎ አድራጊ ድርጅቶች የተካተቱበት የኢትዮጵያ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት ዛሬ መቀሌ ገብቷል


ከ60 በላይ በጎ አድራጊ ድርጅቶች የተካተቱበት የኢትዮጵያ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት ዛሬ መቀሌ ገብቷል፡፡


ምን እየከወነ ነው?


የኔነህ ሲሳይ


ሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…


Commenti


bottom of page