top of page

ጥር 14፣2016 - ወጣቶች ስራ የሚያገኙ እንዴት ነው?

በኢትዮጵያ የስራ ፈላጊው ቁጥር በሚሊዮን የሚቆጠር ነው፡፡


ስራ ለመፍጠር ደግሞ ቢሮክራሲው ከፍተኛ ነው፡፡


ታዲያ ወጣቶች ስራ የሚያገኙ እንዴት ነው?


ንጋቱ ሙሉየሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…bottom of page