top of page

ግንቦት 9፣2016 - ''ግጭት በተከሰተባቸው አካባቢዎች ዘመናዊ የመድኃኒት ማድረሻ ተሽከርካሪዎች ወድመውብኛል'' የኢትዮጵያ መድሃኒት አቅራቢ አገልግሎት

በኢትዮጵያ ግጭት በተከሰተባቸው አካባቢዎች ለሚገኙ የህክምና ተቋማት የመድሃኒት አቅርቦት እንዳይቋረጥ የተለያዩ ስራዎች እየከወንኩ ነው ሲል የኢትዮጵያ መድሃኒት አቅራቢ አገልግሎት ተናገረ፡፡


ነገር ግን በዚህ ስራ የተቋሙ በውጭ ምንዛሪ የተገዙ ዘመናዊ የመድኃኒት ማድረሻ ተሽከርካሪዎች ወድመውብኛል ብሏል፡፡


ምህረት ስዩምየሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…

Comments


bottom of page