top of page

ግንቦት 7፣2016 - በኢትዮጵያ ከ1.6 ሚሊየን በላይ ሰዎች የዝሆኔ በሽታ መጠቃታቸው ተነገረ

በኢትዮጵያ ከ1.6 ሚሊየን በላይ ሰዎች የዝሆኔ በሽታ መጠቃታቸው ተነገረ፡፡


የዝሆኔና የእከክ በሽታን ጨምሮ ትኩረት የተነፈጋቸው የቆዳ በሽታዎች ሥርጭትን በተመለከተ ጥናት ተካሂዷል፡፡


ምንታምር ፀጋውየሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…

Comments


bottom of page