top of page

ግንቦት 13፣2016 - ስደተኞች ተጠልለውበታል በተባለው በሶማሌ ክልል የሸደር መጠለያ የመጀመሪያው የኤሌክትሪክ ሀይል ተጠቃሚ ሆነ

በርካታ ስደተኞች ተጠልለውበታል በተባለው በሶማሌ ክልል የሸደር መጠለያ የመጀመሪያው የኤሌክትሪክ ሀይል ተጠቃሚ ሆነ፡፡


የመጠለያ ጣቢያው ሀይል የሚያገኘው ከፀሀይ ነው፡፡


ማርታ በቀለ


የሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…

Comments


bottom of page