top of page

ግንቦት 1፣2016 - በአፈር እና ማዳበሪያ ዘመናዊ አሰራር ዙሪያ የአፍሪካ መሪዎች ሊተባበሩ ይገባል ተባለ

ወቅት በመጠበቅ የሚደረግ የግብርና ስራ ለአፍሪካ ሀገራት የሚፈለገውን ውጤት ባለማምጣቱ በአፈር እና ማዳበሪያ ዘመናዊ አሰራር ዙሪያ የአፍሪካ መሪዎች ሊተባበሩ ይገባል ተባለ፡፡


የኔነህ ሲሳይ


የሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…

Comments


bottom of page