top of page

የካቲት 7፣2016 - ከሥርዓተ ትምህርት ውጭ ሲያስተምሩ የተገኙ 3 ትምህርት ቤቶች ላይ እርምጃ ተወስዷል ተባለ

በአዲስ አበባ ከመንግስት ሥርዓተ ትምህርት ውጭ ሲያስተምሩ የተገኙ 3 ትምህርት ቤቶች ላይ እርምጃ ተወስዷል ተባለ፡፡


የራሳቸውን ስርዓተ ትምህርት የሚያስተምሩት ላይ እርምጃ መውሰዱን እንደሚቀጥል የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ተናግሯል፡፡


ማርታ በቀለ
የሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…Comments


bottom of page