top of page

የካቲት 29፣2016 - ፍትህ ተቋማት ውስጥ የአካል ጉዳተኞችና አረጋዊያንን ፍላጎቶች ታሳቢ ያደረገ የአሰራር ሥርዓት የለም ተባለ

በፍትህ ተቋማት ውስጥ የአካል ጉዳተኞችና አረጋዊያንን ፍላጎቶች ታሳቢ ያደረገ የአሰራር ሥርዓት የለም ተባለ፡፡


የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በዚህ ዙሪያ ያደረገውን የክትትል ሪፖርት አውጥቷል፡፡


ፋሲካ ሙሉወርቅየሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…
Comentarios


bottom of page