top of page

የካቲት 20፣2016 - ለጋሾችን በማስተባበር የአረጋዊያን መጦሪያ ማዕከል ይገነባል ተብሏል

በኢትዮጵያ ካሉ ከ5 ሚሊየን በላይ አረጋዊያን ከ23 በመቶ የሚበልጡት በድህነት ውስጥ ይኖራሉ፡፡


በኢትዮጵያ ለጋሾችን በማስተባበር የአረጋዊያን መጦሪያ ማዕከል ይገነባል ተብሏል፡፡

ፍቅሩ አምባቸውየሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…Comments


bottom of page