top of page

የካቲት 1፣2016 - ተለዋዋጭ የሆነው የአፍሪካ ቀንድ የፖለቲካ ሁኔታ እና የኢትዮጵያ የውጪ ፖሊሲ

ኢትዮጵያ የምትከተለው የውጪ ፖሊሲዋ ለጎረቤት ሀገራት ቅድሚያ የሚሰጥ እና በእኩል ተጠቃሚነት መርህ ላይ ትኩረት ያደረገ ቢሆንም ከጎረቤቶቹ የሚገኘው ምላሽ ከኢትዮጵያ የሚቀርበውን ያህል አለመሆኑ ይነገራል፡፡


በተለይም ተለዋዋጭ በሆነው የአፍሪካ ቀንድ የፖለቲካ ሁኔታ ኢትዮጵያ የተፈጥሮ ሀብቶቿን የዲፕሎማሲዋ መነሻና መደራደሪያ ጉዳይዋ ልታደርግ ይገባል የሚሉ ባለሙያዎች አሉ፡፡


የቀጠናው የዲፕሎማሲ ሁኔታ በፍጥነት የሚለዋወጥ በመሆኑ እሱን መሰረት በማድረግ ለሀገር ጥቅም መስራት ይገባል ተብሏል፡፡


ንጋቱ ሙሉ

የሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…bottom of page