top of page

የእርሻ እና የዘር ወቅት በሆነበት በአሁኑ ሰዓት ማዳበሪያ የገበሬው አብይ ጉዳይ ሆኗል


ሰኔ 14፣2015


የእርሻ እና የዘር ወቅት በሆነበት በአሁኑ ሰዓት ማዳበሪያ የገበሬው አብይ ጉዳይ ሆኗል፡፡


ማዳበሪያ ተገዝቶቷል ፣ እተጓጓዘ ነው ሲባል ቢሰማም ገበሬው ግን አለማግኘቱን ያስረዳል፡፡


ንጋቱ ሙሉ


የሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ… https://bit.ly/33KMCqz

bottom of page