top of page

መጋቢት 2፣2016 - ኢትዮ ቴሌኮም በቴሌብር የክፍያ ሥርዓት፣ አማራጭ የሚሆንለት የፖስ ማሽን ወደ ገበያው ለማስገንባት ሙከራዬን አጠናቅቄያሁ አለ


ኢትዮ ቴሌኮም በቀን 5 ቢሊዮን ብር የሚላወስበትን ቴሌብር የክፍያ ሥርዓት፣ አማራጭ የሚሆንለት በሀገር ቤት የተመረተ የፖስ ማሽን ወደ ገበያው ለማስገንባት ሙከራዬን አጠናቅቄያሁ አለ፡፡


ተህቦ ንጉሴየሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…
Comments


bottom of page