top of page

ታህሳስ 27፣2016 - የኑሮ ውድነት እና የዋጋ መናርን ጋብ ለማድረግ....

ነዋሪው በኑሮ ውድነት እየተፈተነ ነው፡፡


አንዴ የተሰቀለ ዋጋ መልሶ ሲወርድ አይታይም፡፡


በበዓላት ሰሞን ደግሞ የባሰ ነው፡፡


ነዋሪውን ያማረረውን የኑሮ ውድነት እና የዋጋ መናር ጋብ ለማድረግ በዚህ በበዓል ወቅት ምን እየተሰራ ነው?


ነዋሪውስ ምን ይላል?


ፋሲካ ሙሉወርቅየሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እ

Comments


bottom of page