top of page

ታህሳስ 27፣2016 -የበዓል ገበያ -ሾላ ገበያ


የበዓል ሸመታውን በተመለከተ ከአዲሱ ገበያ ወረድ ብሎ በሚገኘው ሾላ ገበያ ያለውን የዶሮ ዋጋ


የሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ… https://bit.ly/33KMCqz


bottom of page