top of page

ታህሳስ 19፣ 2015- በተለያዩ ወረርሽኞች መከሰት እንዲሁም በግጭት ምክንያት እርዳታ ጠባቂ የሆኑ ዜጎች ለአዕምሮ ጤና መቃወስ እና የስነ ልቦና ጉዳት ይዳረጋ


በተለያዩ ወረርሽኞች መከሰት እንዲሁም በግጭት ምክንያት እርዳታ ጠባቂ የሆኑ ዜጎች ለአዕምሮ ጤና መቃወስ እና የስነ ልቦና ጉዳት ይዳረጋሉ የስነ ልቦና ድጋፍ ከሚፈልት ዜጎች አንፃር ግን አገልግሎቱ ውስን ነው የሚያግዙ ባለሙያዎች ያስፈልጋሉ ተብሏል፡፡


ምህረት ስዩም


ሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…

https://bit.ly/33KMCqz


bottom of page