top of page

ታህሳስ 18፣ 2015- ለውድድር ስንዱ ሁኑ የተባሉት የሀገር ቤት ባንኮች የተከፈለ ካፒታላቸው 5 ቢሊዮን ብር ለማድረስ የተፈቀደላቸው ግዜ ይበቃቸው ይሆን?


ምጣኔ ሐብት


ለውድድር ስንዱ ሁኑ የተባሉት የሀገር ቤት ባንኮች የተከፈለ ካፒታላቸው 5 ቢሊዮን ብር ለማድረስ የተፈቀደላቸው ግዜ ይበቃቸው ይሆን?


5 ቢሊዮን ቢያደርሱትስ ይጠቅማቸዋል?


ተህቦ ንጉሴ


ሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…

Comments


bottom of page