top of page

በኢትዮጵያ ዓመታዊ ምርትን በሚቀጥሉት 5 ዓመታት ቢያንስ በ30 በመቶ ከፍ ለማድረግ ያለመ ፕሮግራም ይፋ ሆነ


ሰኔ 30፣2015


በኢትዮጵያ ዓመታዊ ምርትን በሚቀጥሉት 5 ዓመታት ቢያንስ በ30 በመቶ ከፍ ለማድረግ ያለመ ፕሮግራም ይፋ ሆነ፡፡


በተለይ አነስተኛ ማሣ ያላቸውን ገበሬዎች ምርታማነት መጨመር ላይ ያተኮረውን ፕሮግራም ይዞ የመጣው አግራ የተባለ በሥርዓተ ምግብ የሚሰራ አፍሪካዊ ተቋም ነው ፡፡


ንጋቱ ሙሉ


የሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ… https://bit.ly/33KMCqz

Comments


bottom of page