top of page

መጋቢት 5፣2016 - በአፍሪካ ቀንድ ያለው ስደት እና የሀገር ውስጥ የአስገድዶ መፈናቀል ጉዳይ አህጉራዊ ችግር ነው ተባለ

በአፍሪካ ቀንድ ያለው ስደት እና የሀገር ውስጥ የአስገድዶ መፈናቀል ጉዳይ አህጉራዊ ችግር ነው ተባለ፡፡


በአባል ሀገራት ያለው የስደት እና የአስገድዶ መፈናቀል ጉዳይ እጅግ ፈተና መሆኑን ኢጋድ ተናግሯል፡፡


የኔነህ ሲሳይየሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…
Comments


bottom of page