top of page

ታህሳስ 24፣2016 - ምጣኔ ሐብት፡- የአየር ንብረት መዛባት፣ ግብርናውና ማክሮ ኢኮኖሚ

ምጣኔ ሐብት፡- የአየር ንብረት መዛባት፣ ግብርናውና ማክሮ ኢኮኖሚ


ተህቦ ንጉሴየሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ… https://bit.ly/33KMCqz

bottom of page