top of page

ምግቦችን ከባዕድ ነገር ጋር ቀላቅለው የሚሸጡ ነጋዴዎች የፍትህ ሂደት አዝጋሚ ነው ተባለ

የተለያዩ ምግቦችን ከባዕድ ነገር ጋር ቀላቅለው የሚሸጡ ነጋዴዎች ድርጊቱ ወንጀል መሆኑ ቢታወቅም ባለው የህግ ክፍተትና ቸልተኝነት ምክንያት የፍትህ ሂደቱ አዝጋሚ ነው ተባለ፡፡


ማርታ በቀለ


የሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ… https://bit.ly/33KMCqz

bottom of page