top of page

መጋቢት 6፣2016 - ''በቦሌ ኤርፖርት ተጓዦች ወደ ሀገር ውስጥ ሲገቡም ሆነ ሲወጡ የሚያቀርቡት ስሞታ እኔን አይመለከትም'' የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት

በአዲስ አበባ ቦሌ አለም አቀፍ ኤርፖርት ተጓዦች ወደ ሀገር ውስጥ ሲገቡም ሆነ ሲወጡ ሲያቀርቡ የነበረው ስሞታ እኔን አይመለከትም ሲል የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት ተናገረ፡፡


በረከት አካሉየሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…
Comments


bottom of page