top of page

መጋቢት 25፣2016 - ‘’የአፍሪካ ቀን’’ን ለማክበር የሚያስችል አዋጅ ቢኖርም እስካሁን ብሄራዊ ቀን መሆን እንዳልቻለ ተነገረ

በኢትዮጵያ ‘’የአፍሪካ ቀን’’ን በብሄራዊ ደረጃ ለማክበር የሚያስችል አዋጅ ቢኖርም በአስፈፃሚው አካል ዳተኝነት ምክንያት እስካሁን ብሄራዊ ቀን መሆን እንዳልቻለ ተነገረ፡፡


ምንታምር ፀጋውየሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…

Comments


bottom of page