top of page

መጋቢት 23፣2016 - ኢትዮጵያ ሁሉን አቀፍ የሰብአዊ መብቶች በሚመለከት የሰራችውን ስራ ሪፖርት መቅረቡ ተሰማ

ኢትዮጵያ ሁሉን አቀፍ የሰብአዊ መብቶች በሚመለከት የሰራቸውን ስራ ሪፖርት መቅረቡ ተሰማ፡፡


ያሬድ እንዳሻው


የሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…
Opmerkingen


bottom of page