top of page

መጋቢት 17፣2016 - በተግባር ትምህርት ላይ ሊበረታ ይገባል ተብሏል

በተለያዩ ከፍተኛ የትምህር ተቋማት በየዓመቱ በመቶ ሺህዎች የሚቆጠሩ ተማሪዎች በተለያየ የሙያ ዘርፍ ሰልጥነው ይመረቃሉ፡፡


በሌላ በኩል ግን የሰለጠነ የሰው ሃይል ተቸገርን የሚሉ ተቋማት ጥቂት አይደሉም፡፡


ይህም ተማሪዎች ተመርቀው ከወጡ በኋላ፤ ለስራ የሚጠቅማቸውን ተግባራዊ ትምህርት ስለማያገኙ የሚከሰት በመሆኑ በተግባር ትምህርት ላይ ሊበረታ ይገባል ተብሏል፡፡


ፋሲካ ሙሉወርቅየሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…
Comentários


bottom of page