top of page

መጋቢት 11፣2016 -የተለያየ የአካል ጉዳት ላለባቸው በመቶዎች ለሚቆጠሩ ተማሪዎች የአካል ድጋፍ ቁሶች ተለገሳቸው

የተለያየ የአካል ጉዳት ላለባቸው በመቶዎች ለሚቆጠሩ ተማሪዎች የአካል ድጋፍ ቁሶች ተለገሳቸው፡፡


ኢትዮ ቴሌኮም የመስማት ችግር ላለባቸውና ለሌሎችም አካል ጉዳተኞች ላደረገው ድጋፍ 9 ሚሊዮን ብር ወጭ አድርጓል ተብሏል፡፡


ምንታምር ፀጋውየሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…
Comments


bottom of page