top of page

ታህሳስ 11፣2016 - መንግስት ሀሳብን በነፃነት የመግጽ መብትን ማረጋገጥ ይኖርበታል ሲሉ የሰብዓዊ መብት ተሟጋቾች ተናግረዋል

ዴሞክራሲን ለማበርታት መንግስት ሀሳብን በነፃነት የመግጽ መብትን ማረጋገጥ ይኖርበታል ሲሉ የሰብዓዊ መብት ተሟጋቾች ተናግረዋል፡፡


ያሬድ እንዳሻውየሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ… https://bit.ly/33KMCqz

bottom of page