top of page

መቆያ- በሩሲያ ውጥረት ፈጥሮ የሰነበተውን የዋግነር ቡድን ዘመቻና እንቅስቃሴ Yevgeny Prigozhin በእሸቴ አሰፋ

Updated: Jul 7, 2023
የሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ… https://bit.ly/33KMCqz

bottom of page