top of page

መስከረም 8፣2016 - ቀይ መስቀል አርማዬን የሚጠቀሙ ተቋማትን በህግ እፋረዳቸዋሁ አለ


የአዲስ አበባቀይ መስቀል ማህበር አርማዬን የሚጠቀሙ ተቋማትን በህግ እፋረዳቸዋሁ አለ፡፡


ወንድሙ ሀይሉ

የሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ… https://bit.ly/33KMCqz

bottom of page