top of page

ሐምሌ 7፣2015 - የመንግስት የልማት ድርጅቶች አብዛኞቹ የሚያመርቱት ከአቅማቸው 50 በመቶ በታች ነው ተባለ


የተለያዩ ምርቶችን እያመረቱ ለዜጎች የሚያቀርቡ የመንግስት የልማት ድርጅቶች አብዛኞቹ የሚያመርቱት ከአቅማቸው 50 በመቶ በታች ነው ተባለ፡፡


የመዋቅርም የአቅምም ችግር ስላለባቸው ከዛ ለመውጣት የሌሎችን ድጋፍ ይፈልጋሉ ተብሏል፡፡


ማርታ በቀለየሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ… https://bit.ly/33KMCqz

Comments


bottom of page