top of page

ሐምሌ 10፣2015 - የኢትዮጵያ ከተሞች የመሬት አጠቃቀም ፖሊሲ የላቸውምየኢትዮጵያከተሞች የመንገድ፣ የአረንጓዴ ስፍራና የቤት መገንቢያ ቦታን በመረጃና ጥናት ተመስርተው ለመደልደል የሚያስችላቸው የመሬት አጠቃቀም ፖሊሲ የላቸውም፡፡


ይህምከተሞች የት ምን ይሰራ? የሚለውን በመረጃ ላይ ተመስርተው የመከወኑን ስራ ከባድ ያደርግባቸዋል ተብሏል፡፡ማርታበቀለየሸገርንወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…

https://bit.ly/33KMCqz

Comments


bottom of page