top of page

ህዳር 13፣2016 - ጭማሪ የሚያደርጉ የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎች ላይ እርምጃ እየወሰድኩ ነው ሲል የከተማዋ ትራንስፖርት ቢሮ ተናገረ

በአዲስ አበባ የትራንስፖርት ታሪፍ ማስተካከያ መደረጉ ይታወቃል፡፡


ይህንን ተከትሎ በህጉ ከተቀመጠው ውጪ ጭማሪ የሚያደርጉና ተጠቃሚውን የሚያንገላቱ የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎች ላይ እርምጃ እየወሰድኩ ነው ሲል የከተማዋ ትራንስፖርት ቢሮ ተናገረ፡፡


ምህረት ስዩም

የሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ… https://bit.ly/33KMCqz

Comments


bottom of page